رنگ خدا

رنگ خدایی،و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟! و ما تنها او را عبادت می کنیم. ( بقره 138 )

رنگ خدا

رنگ خدایی،و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟! و ما تنها او را عبادت می کنیم. ( بقره 138 )